Teplotní a srážkový průběh léta 2015 a 2018 ve středním Polabí

Letní sezóna z klimatologického hlediska právě skončená měla společný jmenovatel a podobný průběh se sezónou 2015 a tímto bylo významnější sucho. I letošní rok se tedy řadí k těm velmi suchým, kdy sucho se významně projevilo během vegetační sezóny, zejména během hlavního vegetačního období a vegetačního léta. Ohledně těchto pojmů odkážeme na článek Trvání vegetačního období v minulosti a jeho očekávaná změna, kde jsou tyto pojmy objasněny. V tomto textu shrneme průběh základních klimatických prvků (teploty a srážek) a jejich ukazatelů v jedné z nejsušších oblastí (střední Polabí) dle měření na naší stanici. Následně srovnáme průběh klimatických prvků v létě 2015 a 2018 a též důsledky sucha v těchto sezónách.

Vymezení oblasti

V obou sezónách byla měřena data a pozorován průběh počasí v lokalitě Nymbursko, v nadmořské výšce 178m n.m., typ lokality zahradní osadní (mimo město, mimo obec), cca 300m od řeky Labe (směrem na jih a jihovýchod od stanice) a asi 100m od jejího zaniklého ramene (směrem na západ a severozápad od stanice) a zároveň poblíž pole (východně a severovýchodně od stanice). Oblast středního Polabí patří společně s dolním Polabím a jižní Moravou k nejsušším a také nejteplejším lokalitám našeho území, což vyplývá i z nejnovějšího a aktuálně platného atlasu podnebí ČR (Tolasz a kol., 2007).

Převládající chod prvků a klimatu v oblasti stanice

Ve středním Polabí se vyskytují v letním období četné letní dny (dny s TMAX 25°C a vyšší) a občasné tropické dny (dny s TMAX 30°C a vyšší). Tropické noci (TMIN 20°C a vyšší) zde pozorujeme spíše výjimečně při vrcholících přílivech velmi teplého vzduchu. Noční teploty zde vlivem četného výskytu vegetace a minimálního výskytu betonových či asfaltových ploch klesají významněji a značně se zde uplatňuje v okolí vodních ploch radiační ochlazování za jasných a bezvětrných nocí a tvorbou četné rosy. Tato nevzniká zejména v uvedených obdobích vrcholících přílivů velmi teplého a současně suchého vzduchu. Vlivem tohoto faktu a případně převládající zvětšené oblačnosti (například zbytky oblačnosti po bouřkové činnosti během dne nebo přibývání frontální oblačnosti studené fronty) jsou teploty vysoké i v pozdních večerních a nočních hodinách. Ohledně srážek se zde vyskytují v letním období srážky, vzhledem k průběhu teplot, lokální a konvekční podoby. V oblasti dochází často ke slábnutí bouřkové činnosti a výskytu pouze slabých srážek s nízkými úhrny. Jen ojediněle se zde objevují bouřky význačné s nebezpečnými projevy a srážkami s vyššími úhrny. Tyto významnější bouřky se zde podle pozorování v posledních několika letech uplatňují hlavně při postupu od jihovýchodu, východu a severovýchodu či případně od severu. Z tohoto směru při dané složce proudění (zejména při výskytu přílivu teplého vzduchu a současného přísunu vlhkosti například v nevýrazné tlakové oblasti) přicházejí do oblasti i významné bouřky bez znatelného zeslabení projevů, včetně srážkových. Tyto situace se u nás vyskytují ale výjimečně. Při postupu bouřkové činnosti od západu (jihozápadu či severozápadu) jsou zde bouřky většinou nevýznamné. Často jde o bouřky frontální, neboť ze západních směrů v našich podmínkách postupují atmosférické fronty převážně. Z jižního směru zde nejsou bouřky nijak významné, ale jejich projevy neslábnou tak často jako v případě posledně uvedených směrů postupu. Srážky v podobě deště či trvalého deště se vyskytují v letním období v této oblasti spíše sporadicky za specifických situací (významné cyklony za přílivu chladnějšího vzduchu s tendencí ke tvorbě rozsáhlé vrstevnaté oblačnosti a to buďto pouze nebo k následnému přechodu na vrstevnatou oblačnosti po bouřkové činnosti jako prvotních projevech cyklon nebo studených front – zejména zvlněných s déletrvajícímu projevy ve vztahu k danému místu). Vlhkost vzduchu je zde zpravidla vyšší vlivem výskytu četných vodních ploch a vegetace (noční doba), ale zároveň nižší za výskytu horkého a suchého počasí (denní doba). Je zde tedy vyšší amplituda vlhkosti vzduchu v průběhu dne (rozdíl mezi odpoledním minimem a nočním či ranním maximem vlhkosti).

Průměrné teploty jsou zde tedy vyšší a srážky naopak nižší. Ve výjimečných případech jde o výskyt extrémních hodnot obou základních prvků. K tomuto došlo v posledních letech právě v letním období roku 2015 a letošním 2018 a to obecně na území ČR s významnější extremitou v oblastech našeho území obecně nejteplejších a nejsušších, mezi něž oblast středního Polabí patří.

Měřené a pozorované prvky

V letním období jsou na stanici měřeny a pozorovány základní meteorologické prvky jako je průběh oblačnosti, typ srážek a jejich úhrny, teplota vzduchu, vítr, tlak vzduchu či případně jiné. Dle těchto dat je možno také sestavit různé ukazatele (například tropické dny nebo dny s výskytem úhrnů srážek do určité hodnoty, například dny se srážkovým úhrnem do 5mm). V této práci jsou použity a vyhodnoceny tyto prvky a ukazatele:

  • Teplota vzduchu
  • Úhrn srážek
  • Druh srážek
  • Oblačnost (slunné a podmračené dny)
  • Dny s výskytem srážek (a s určitým úhrnem)
  • Letní dny
  • Tropické dny
  • Tropické noci
  • Další ukazatele

A na základě těchto dat budou obě letní sezóny (klimatologicky červen až srpen) srovnány.

Letním dnem rozumíme den s teplotou v maximech 25°C a vyšší. Tropickým dnem den s teplotou v maximech 30°C a vyšší a tropickou nocí noc s teplotou v minimech 20°C a vyšší. Dnem s výskytem srážek den, v němž byl zaznamenán měřitelný úhrn srážek vyšší než 0.1mm. Slunným dnem den, ve kterém bylo pokrytí oblohy oblačností v rozmezí 0 až 4/8, maximálně přechodně 5/8 a naopak podmračeným dnem den s pokrytím převážně 5/8, resp. 6/8 až 8/8 oblohy. Rozlišeny jsou v této práci dny s úhrny srážek pod 1mm, do 5mm, do 10mm, do 15mm, do 30mm a nad 30mm za 24 hodin (daný den). Dále jsou použity celkové měsíční úhrny srážek a průměrné měsíční srážky. 

Prezentace dat

V následujících tabulkách (1-9) jsou k dispozici data naměřených hodnot a počtů dnů s charakteristickými hodnotami teplot, srážek, dále též oblačnosti a relativní vlhkosti vzduchu pro doplnění datového souboru za klimatologická období léta 2015 a 2018. V poslední tabulce (10) je zobrazen souhrn všech hodnot (průměrných, maximálních, celkových) jako srovnání uvedených dvou letních období. Obrázky (1-13) ukazují průběh hodnot v grafické podobě. Popisy jednotlivých grafů jsou uvedeny pod každým kurzívou, vysvětlivky použitých zkratek též.

LÉTO 2015

Popis synoptické situace a průběhu počasí: Léto 2015 bylo specifické zejména déletrvajícími obdobími s vysokými a velmi vysokými teplotami vzduchu, k nimž se přidaly zejména od poloviny července do poloviny srpna i významněji podprůměrné srážkové úhrny, které celou situaci s rozvinutým suchem podtrhly. V červnu, prvním klimatologicky letním měsíci, nebylo počasí tak horké a stabilní a ani tak suché. Sucho se významně rozvinulo až během července a jak už bylo uvedeno, zejména od poloviny července do poloviny srpna. Po krátké významnější srážkové epizodě (16. až 18. srpna) pokračovalo teplé až horké a suché počasí s pouze lokálními srážkami. Toto počasí poté převažovalo i po skončení klimatologického léta, tedy i po celý měsíc září. Tento měsíc už ovšem spadá do klimatologického podzimu a není součástí tohoto rozboru.

Teplota vzduchu

TABT_L2015

Tab. 1 Průměrné hodnoty teplot a počet dní s charakteristickou teplotou během měsíců léta 2015

Zkratky: TMIN_PR = průměr minimálních teplot, TMAX_PR = průměr maximálních teplot, TRPUM_PR = průměr průměrných teplot, MAX_T = měsíční maximální teplota.

Komentář k datovému souboru: V tabulce 1 vidíte shrnutí základních teplotních ukazatelů za tři klimatologicky letní měsíce roku 2015. Z hlediska minimálních, maximálních i průměrných teplot byl nejteplejší měsíc srpen, kdy se také současně vyskytlo nejvíce tropických dnů (19), nejvíce dnů s teplotou nad 35°C (10) i nejvíce tropických nocí (4). Nejvíce letních dnů se vyskytlo ovšem v červenci (29). Nejchladnější byl srpen, kdy se současně vyskytlo nejvíce dní s minimální teplotou pod 10°C (5).

Grafické znázornění:

TMIN A TMAX_L2015

Obr. 1 Vývoj minimálních a maximálních denních teplot den po dni během klimatologického léta 2015

Komentář: Na vývoji teplot vidíme typický chod minim i maxim během dne. Jen kolem 10. června a 18. srpna vidíme vliv významnější oblačnost se srážkovou činností (srážky viz další odstavec). Tyto dny byly zatažené s trvalými srážkami a podstatně chladnější. Chod teploty během dne byl plošší (rozdíl mezi nočními a ranním minimem a odpoledním maximem minimální). V červnu se teploty dostávaly v maximech na 30°C spíše ojediněle, v červenci naopak často a občas překračovaly nebo dosahovaly 35°C, totéž platí o srpnu. V srpnu bylo horké počasí po jeho polovině přerušeno krátkým významnějším ochlazením.

TPRUM_L2015

Obr. 2 Průměrné teploty v jednotlivých měsících klimatologického léta 2015

Komentář: Na obrázku 2 vidíte grafické znázornění průměrných minim, maxim a průměrných teplot (data z tabulky 1).

UKAZATELE_L2015

Obr. 3 Klimatické ukazatele za měsíce klimatologického období léta 2015

Komentář: Třetí obrázek ukazuje klimatické ukazatele, jinými slovy počty dnů s charakteristickou teplotou vzduchu v jednotlivých měsících letního období 2015 (viz druhá část dat v tabulce 1).

Shrnutí: Klimatologické léto 2015 se vyznačovalo o něco chladnějším průběhem počasí v měsíci červnu se studenějšími rány (občas teploty klesající pod 10°C) a jen s ojedinělým výskytem teplot 30°C a více (tropické dny, viz data). Naopak červenec a zejména srpen se vyznačovaly velkým počtem tropických dnů i letních dnů. Letních dnů byla v těchto měsících naprostá většina. Počet letních dnů v srpnu byl snížen oblačným a vlhčím obdobím 16. až 19. srpna při vlivu zvlněného rozhraní (více ukáží data o srážkách).

Atmosférické srážky

TABSR1_L2015

Tab. 2 Přehled srážkových dnů a druhů srážek, včetně synoptických příčin, během klimatologického léta 2015

Zkratky: M = mrholení, D = déšť, P = přeháňky, B = bouřky.

Komentář k datovému souboru: Ve druhé tabulce tohoto textu vidíte přehled srážkových dnů na stanici během klimatologického léta 2015 a též druhu srážek v jednotlivých srážkových dnech, včetně intenzity srážek a synoptických příčin srážkové činnosti.  Jednoznačně vidíme, že hlavní úhrny letních srážek se vyskytly jednak dne 18.8. (40.5mm) na zvlněné studené frontě v podobě trvalého deště a 9.6. (32.0mm) při shodné synoptické situaci a to v bouřkové činnosti a následného trvalého deště. Jinak byly srážky zanedbatelné nebo slabé.

TABSR2_L2015

Tab. 3 Shrnutí srážkových dnů a srážek, včetně počtu dnů s charakteristickým úhrnem za období klimatologického léta 2015

Zkratky: CS = celkové srážky, SR_D = srážkové dny, SRU … = srážkový úhrn …

Komentář k souboru dat: Tato tabulka přináší shrnutí výše uvedených srážek za léto 2015, kdy jich spadlo celkem 164.7mm, nejvíce v červnu 74.1mm a nejméně v červenci 23.4mm a to celkem ve 27 srážkových dnech z 92 možných. Tabulka též rozpracovává počet výskytu jednotlivých druhů srážek a též jednotlivých jejich intenzit. Nejčastěji šlo o přeháňky či bouřky (20 případů) nebo o déšť (13 případů). Často šlo o kombinace, zejména přeháněk a bouřek. Intenzita srážek byla většinou slabá nebo mírná, případně velmi slabá zejména v případě přeháněk, mrholení a také slabého deště nebo okrajového vlivu přeháněk/bouřek na místo pozorování. Nejčastěji šlo o úhrny srážek od 1 do 5mm (10 dnů) a také do 1mm (8 dnů).

Grafické znázornění:

SRU_L2015

Obr. 4 Denní srážkové úhrny za klimatologické léto 2015

Komentář: Na grafu vidíte přehled srážkových úhrnů za léto 2015 (Datový soubor viz tabulka 2), kdy je dobře viditelné jejich rozložení během období. Velmi srážkově chudé období se vyskytlo od konce června, kdy nespadlo v oblasti více než 10mm/den kromě srážkové epizody 8. července a to až do poloviny srpna. V tomto období, které se krylo s velmi vysokými teplotami (viz informace o teplotním průběhu výše) se sucho tohoto roku značně prohloubilo. Po srážkové epizodě po polovině srpna s významným a nejvyšším úhrnem 40.5mm (18.8.) pokračovalo suché počasí, stále také velmi teplé.

SRD_L2015

Obr. 5 Poměr druhů srážek na celkovém srážkovém úhrnu za klimatologické léto 2015

Komentář: Tento „koláčový“ graf ukazuje převažující poměr druhu srážek na celkovém úhrnu za léto 2015. Jasně vidíme převahu výskytu konvekčních srážek (přeháňky/bouřky 20 případů) a poté deště (13 případů). Často šlo též o kombinaci jednotlivých druhů, viz blíže tabulka 3.

SRCH_L2015

Obr. 6 Srážkové ukazatele, aneb počet případů s charakteristickým úhrnem srážek během dne (24 hodin) za léto 2015

Komentář: Další graf prezentuje ukazatele uvedené v tabulce 3, které znázorňují podíl úhrnů srážek na celkovém srážkovém úhrnu léta 2015 v jednotlivých jeho měsících. V červenci a červnu to byly srážky do 5mm (tj. od 1 do 5mm/den, 5 a 4 případy), v srpnu to byly již jen srážky do 1mm (tj. měřitelné 0.1mm až 0.9mm, 2 případy), ale srážkové úhrny byly v tomto měsíci značně variabilní.

LÉTO 2018

Popis synoptické situace průběhu počasí: V létě 2018 převažovalo nadprůměrně teplé, přechodně i velmi teplé, počasí a to po celé klimatologické léto. Srážkově chudým obdobím bylo zejména období července, ale příliš srážek nespadlo ve srovnání s výše uvedeným rokem (2015) ani v červnu, ale ani v srpnu. Tímto bylo sucho v letošním roce značně umocněno, plus nutno brát v potaz i průběh teplot a srážek během jarního období, které bylo většinou nadprůměrně teplé a také již sušší a převahou výskytu lokálních konvekčních srážek a s vysokým počtem tzv. slunných dnů, resp. dnů s malou oblačností na úkor dnů oblačných či jinými slovy podmračených. Více prozradí samotná prezentace dat z léta 2018.

Teplota vzduchu

TABT_L2018

Tab. 5 Průměrné hodnoty teplot a počet dní s charakteristickou teplotou během měsíců léta  2018

Komentář k datovému souboru: Stejně jako při prezentaci dat za léto 2015, tak i v případě tohoto léta jsou uvedeny shodné údaje (platí též shodné zkratky a jejich objasnění u souboru dat za léto 2015, tabulka 1). Z hlediska průměru minimálních a průměrných teplot byl nejteplejší srpen, z hlediska maximálních teplot červenec. Nejvíce letních a tropických dnů v měsíci červenci (27 a 19), shodou okolností též nejvyšší počet dnů s minimem teploty pod 10°C se vyskytl v červenci (4). Nejvyšší počet dnů s teplotou nad 35°C byl zaznamenán v srpnu (4) a největší počet tropických nocí shodně v červenci i v srpnu (2). Teplotní maximum léta (36.0°C) bylo změřeno v srpnu a to hned první den měsíce.

Grafické znázornění:

TMIN A TMAX_L2018

Obr. 4 Vývoj minimálních a maximálních denních teplot den po dni během klimatologického léta 2018

Komentář: Shodně jako v případě léta 2015 vidíte na obrázku vývoj minimálních a maximálních teplot den po dni během celého období. Opět můžeme vypozorovat zejména tři období s nižšími teplotami, zejména maximálními denními. První bylo kolem 15. června, druhé kolem 30. června (následovalo chladnější období s nízkými ranními minimy) a třetí kolem 27. srpna. V těchto období se maximální teploty zastavovaly kolem 20°C, tzn. stoupaly jen slabě nad tuto hodnotu. Byla to období za významnými studenými frontami, za nimiž dále po vyjasnění můžeme pozorovat sestup nočních minim. Zejména kolem 2. až 4. července, kdy se vyskytla nezvykle studená rána. Konstantněji vysoké teploty bez větších změn pozorujeme od poloviny července do začátku srpna. Poté docházelo jen ke slabému kolísání maximálních teplot. U minimálních teplot vidíme o něco větší variabilitu z důvodu změn ostatních prvků (zejména pokrytí oblohy oblaky nebo vítr).

TPRUM_L2018

Obr. 5 Průměrné teploty v jednotlivých měsících klimatologického léta 2018

Komentář: Zde vidíme průměr teplot v jednotlivých měsících, graf je opět shodný jako ten na obrázku 2.

UKAZATELE_L2018

Obr. 6 Klimatické ukazatele, aneb dny s charakteristickou teplotou vzduchu za měsíce klimatologického léta 2018

Komentář: Vyobrazení dat z tabulky 5.

Shrnutí: Období klimatologického léta 2018 přineslo velmi teplé počasí s minimálními chladnějšími epizodami po celou dobu. Nejdelší horké období se vyskytlo především od poslední dekád července (20.7.) téměř do konce první dekády srpna (9.8.). Teploty dosáhly maxima za celé letní období na přelomu měsíců, konkrétně však 1. srpna. V průběhu minim a maxim teplot opět můžeme vidět určitá chladnější období, která byla též spojena s velkou oblačností a výskytem významnějších srážek (viz dále), tato byla ovšem spíše ojedinělá.

Atmosférické srážky

TABSR1_L2018

Tab. 6 Srážkové dny, úhrny a druh srážek, včetně jejich intenzity a synoptických příčin v období klimatologického léta 2018

Zkratky: Sloupec třetí zleva shodné jako u tabulky 2, v posledním sloupci zleva: SF = studená fronta, (SF) = studená fronta slábnoucí, ZSF = zvlněná studená fronta, BNT = brázda nízkého tlaku, VTN = výšková tlaková níže, TN = tlaková níže, NTP = nevýrazné tlakové pole.

Komentář k datovém souboru: Tabulka zobrazuje stejně jako v případě roku 2015 (tabulka 2) přehled srážkových dnů a údaje o proběhlých srážkách v těchto dnech. Nejvyšší úhrn za den byl zaznamenán při bouřce 12. června (18.6mm) a to byl nejvyšší úhrn za celé období klimatologického léta 2018. Celkem nespadlo ani 100mm srážek.

TABSR2_L2018

Tab. 7 Shrnutí srážkových dnů a srážek, včetně počtu dnů s charakteristickým úhrnem za období klimatologického léta

Komentář k datovému souboru: Uvedená tabulka rozpracovává údaje o srážkách ve srážkových dnech klimatologického léta 2018, zkratky mají tentýž význam jako v tabulce 3. Srážkových dnů bylo v tomto letním období 24 z 92 možných (dny s měřitelnými srážkami) a spadlo 91.4mm za celé období. Nejčetnější byly srážky v přeháňkách a bouřkách, dále v podobě deště. Velmi slabá intenzita či případně slabá byla nejčastější. Nejvíce srážkových dnů bylo v červnu (11) a v srpnu (8). Nejvíce srážek spadlo v červnu (55.1mm). Nejčetněji byly zastoupeny srážkové úhrny do 1mm (11 dní) a úhrny mezi 5 až 10mm ( 7 dní).

Grafické znázornění:

SRU_L2018

Obr. 7 Denní srážkové úhrny za klimatologické léto 2018

Komentář: Denní srážkové úhrny za období léta 2018 dobře ukazují maximum úhrnu v červnu a to při epizodě dne 12. června a nejsušší období trvající po celý červenec, kdy denní úhrny nepřesáhly 6mm za den s minimem srážek v první dekádě měsíce a ve druhé polovině měsíce. Vlhčí období byla velmi krátká a to platilo i o srpnovém průběhu srážek, kdy denní úhrny nepřesáhly 8mm.

SRD_L2018

Obr. 8 Poměr druhů srážek na celkovém srážkovém úhrnu za klimatologické léto 2018

Komentář: Z hlediska druhů srážek a jejich poměru na celkovém úhrnu vidíme jasnou převahu konvekčních srážek (16 případů) a opět s doplněním o déšť (9 případů).

SRCH_L2018

Obr. 9 Srážkové ukazatele, aneb počet případů s charakteristickým úhrnem srážek během dne (24 hodin) za léto 2018

Komentář: V červnu byly zastoupeny v denních srážkách i úhrny vyšší a to úhrny do 15mm a do 30mm, převažovaly však úhrny do 1mm. V červenci a v srpnu již nikoli, převládaly úhrny do 1mm (v červenci 4 případy) a do 10mm (v srpnu 4 případy).

Vlhkost vzduchu a oblačnost

Stručné vyhodnocení vlhkosti vzduchu jako důležitého parametru pro výskyt sucha, tedy sucha půdního a povrchového, by nemělo chybět. V této části si také stručně zhodnotíme oblačnost a její převládající míru pokrytí oblohy s vyjádřením v podobě dalších ukazatelů. Těmi jsou zejména:

Dny slunné a oblačné – pro účely této práce dny s pokrytím oblohy oblaky od jasno s 0/8 pokrytí po maximálně 4/8 (polojasno), s možným přechodným výskytem 5/8 pokrytí oblohy. Takový průběh oblačnosti během dne je tedy pro účely této studie brán jako slunný den či chcete-li málo oblačný den. Vyšší pokrytí je bráno naopak jako den oblačný.

Dny se srážkami – jsou dny s výskytem měřitelných srážek za daný den (24 hodin) s úhrnem měřitelným tedy minimálně 0.1mm (jde tedy i o srážky podoby rosy – horizontální srážky, které mohou přinést i vyšší úhrny než 0.1mm). Dny se srážkami jsou obsaženy v údajích o srážkách (viz srážkové dny období).

Relativní vlhkost – ukazuje kolik vody je schopen vzduch pojmout při jeho určité teplotě (0% = suchý vzduch, 1 až 99% = vlhký vzduch a 100% nasycený vzduch, resp. hodnoty 0 až 1). Vlhkost vzduchu je u nás nejnižší v letním období, nejvyšší ve druhé polovině podzimu a v zimě. Z hlediska dne je nejnižší zpravidla odpoledne v době maxima teploty vzduchu a nejvyšší naopak nad ránem kolem období minima teploty vzduchu. Specifická povětrnostní situace může stejně jako teplotu vzduchu a další prvky významněji měnit a tím dojde i k významné změně jejich trendu/chodu. V práci jsou data použita pro komplexní souhrn prvků ve vztahu k suchu uvedených letních období a jejich vzájemnému porovnání.

LÉTO 2015

TABRV_L2015

Tab. 8 Průměrná maximální, minimální a celková denní relativní vlhkost za měsíce klimatologického léta 2015

Zkratky: MAX_RV = maximální relativní vlhkost, MIN_RV = minimální relativní vlhkost a PRUM_RV = průměrná relativní vlhkost.

Komentář k datovému souboru: V tabulce 8 vidíte průměrnou relativní vlhkost (dále jen „RV“) vzduchu za dané období. V souladu s dlouhodobým klimatickým normálem našeho území byla RV nejnižší v červenci (60%), jen o něco málo vyšší byla v srpnu.

RV_L2015

Obr. 10 Průběh minimální, maximální a průměrné RV během klimatologického léta 2015

Komentář: Na grafu vidíte celkový průběh RV během období léta 2015, na kterém lze opět vypozorovat dvě až tři období s celodenní velkou oblačností včetně výskytu trvalejších srážek (viz data o srážkách). Jednalo se zejména o začátek června a polovinu srpna.

OBL_L2015

Obr. 11 Počet slunných a oblačných dnů (definici pro účely této práce viz výše), aneb jejich poměr za měsíce klimatologického léta 2015

Komentář: Na grafu vidíte poměr počtu slunných dnů vůči dnům oblačným dle definice (kritérií), na kterou je odkazováno. Nejvíce slunných dnů bylo v červenci (8) a v srpnu (7).

LÉTO 2018

TABRV_L2018

Tab. 9 Průměrná maximální, minimální a celková denní relativní vlhkost za měsíce klimatologického léta 2018

Komentář k datovému souboru: V tabulce jsou shodná data jako v tabulce 8, jen v tomto případě je o data za měsíce klimatologického léta 2018. Dle údajů o RV vidíme, že nejnižší byla opět (v souladu s jejím chodem v ČR během roku) v červenci.

RV_L2018

Obr. 12 Průběh minimální, maximální a průměrné RV během klimatologického léta 2018

Komentář: Graf ukazuje chod RV během klimatologického léta 2018 a opět odhaluje (jako v případě dat za léto 2015) vlhké dny s výskytem převládající velké oblačnosti a častých srážek. Dle chodu vlhkosti vzduchu můžeme vypozorovat zejména dvě taková období (rozdíly mezi minimální a průměrnou či maximální RV jsou minimální).

OBL_L2018

Obr. 13 Počet slunných a oblačných dnů (definici pro účely této práce viz výše), aneb jejich poměr za měsíce klimatologického léta 2018

Komentář: Co se týče oblačnosti znázorněné v podobě slunných a oblačným dnů a jejich poměru v daných měsících, tak o poznání vyšší počet slunných dnů se vyskytl v tomto období léta v červenci (13) či dále pak v srpnu (8).

Závěr

Nyní přichází ono srovnání letních epizod z hlediska průběhu teplot a srážek v této oblasti s vlivem na sucho v nich značně rozsáhlé. Který parametr či souběh meteorologických faktorů hrál v které sezóně větší vliv? Alespoň z hlediska oblasti, ze které pocházejí údaje o měření a pozorování počasí. Na závěr shrnující tabulka všech výše uvedených dat jednotlivých prvků.

TABS L2015 a 2018

Tab. 10 Shrnutí výše uvedených hodnot prezentovaných prvků za období klimatologického léta 2015 (světle hnědé podbarvení) a léta 2018 (tmavě hnědé podbarvení)

Komentář k souboru dat: V tabulce desáté a poslední v tomto textu vidíte přehled hodnot  výše rozebraných prvků za klimatologické sezóny léta 2015 a 2018. Podbarvení odpovídá jednotlivým sezónám (viz popis tabulky) a barevně vyznačené hodnoty odpovídají vždy nejvyšším nebo nejnižším hodnotám v měsíci a období jako celku z hlediska léta 2015 a 2018. Zkratky zobrazených dat prvků odpovídají vždy výše prezentovaným tabulkám, pod nimiž jsou vysvětlivky.

K suchu v letošním létu (2018) přispěly některé odlišnosti v průběhu teplot a srážek či jiných prvků. Z hlediska průměrné teploty byl nejteplejší měsíc srpen 2015, ale z hlediska průměrné teploty období jako celku vyšlo o něco teplejší léto 2018 (o +0.05°C)  to vlivem vyšších teplot v srpnu, které hrály významnou roli v celkové průměrné teplotě období oproti létu 2015. Z hlediska průměrných maximálních teplot bylo teplejší období léta 2015 (o +0.11°C) a nejteplejší byl opět srpen 2015. Z hlediska průměru minimálních teplot byl opět nejteplejší srpen 2015, ale z pohledu období léta bylo teplejší léto 2018 (o +0.20°C). Z hlediska maximální teploty měsíce byl nejteplejší srpen 2015 a nejvyšší maximum se vyskytlo tedy v létě 2015. Rozdíl najdeme pouze v červnu, kdy bylo maximum teploty vyšší v sezóně 2018. Z hlediska minimální teploty byla nejnižší hodnota změřena v červenci 2018 a kromě června šlo o nižší minima než v roce 2015. Z pohledu minimální teploty 10°C a nižší byl případů v obou sezónách shodný počet (8) a zatímco v roce 2015 se vyskytlo nejvíce takových dnů v červnu (5) a byl to nejvyšší počet, v létě 2018 bylo maximum takových dnů v červenci (4). Letních dnů bylo nejvíce v červenci 2015 (29), ale za období jich bylo více v létě 2018 (73) a to opět vlivem vyššího počtu těchto dnů v měsíci červnu. Z pohledu tropických dnů je to trochu jinak, maximum bylo zaznamenáno shodně v srpnu 2015 i v červenci 2018 (19), vyšší počet (39, tzn. o 1 den) těchto dnů bylo v létě 2015. Teplotní maximum nad 35°C a počet dní z touto charakteristickou teplotou vzduchu jasně ukazují na vyšší teplotní extremitu léta 2015 (16 dní) s maximem v srpnu (10). V červnu nebyl takový den ani v jedné sezóně žádný.

Porovnejme nyní srážky, vlhkost vzduchu a oblačnost. Z hlediska srážek byl pro rozvoj sucha významnější podmínky v létě 2018, což hrálo významnou roli při rozvoji sucha v této sezóně. Nejméně srážek spadlo v červenci 2018 (7.8mm) a jednalo se o extrémně nízké úhrny. V sezóně 2018 spadlo srážek podstatně méně (o -73.3mm). Maximální denní úhrn byl změřen v srpnu 2015. Z hlediska průměrné relativní vlhkosti vzduchu byla tato nejnižší v červenci 2018 a celkově v sezóně 2018 (o -3.60%). Slunných dnů bylo více v sezóně 2018 (o 6) a nejvíce jich bylo v červenci (13) této sezóny.

Čím byl průběh počasí v létě 2018 z hlediska sucha extrémnější a co místy působilo jeho významnější prohloubení? V létě 2018 bylo sucho významné zejména v některých lokalitách již na jaře, místy bylo v květnu extrémní. Takže pro jeho rozvoj během léta byla na jaře připravena „půda“. Příčiny tedy jsou již v průběhu počasí zejména ve druhé polovině jara, což ale není předmětem tohoto textu. Zde je cílem srovnat letní průběh klimatických prvků letos, tedy v roce 2018 s tím v roce 2015. Z hlediska letního období tedy bylo sucho letos významněji podpořeno vyššími teplotami již v červnu (vyšší průměrná teplota, vyšší maximum teploty, vyšší minimální teploty a s tím související nižší počet dnů s teplotou v minimech pod 10°C, s tím související též vyšší počet letních a tropických dnů, avšak žádné dny s teplotou nad 35°C stejně jako v roce 2015. Dále nižší množství srážek ve shodném počtu srážkových dnů, s tím související nižší relativní vlhkost. Počet slunných dnů byl shodný. Z hlediska slunných dnů byl významný červenec, kdy současně spadlo extrémně málo srážek. To zintenzivnělo sucho oproti roku 2015 též. V roce 2015 též nespadlo v červenci nijak mnoho srážek, naopak, ale přeci jen jich spadlo o něco více a v o polovinu více srážkových dnech. V červenci a zejména v srpnu se v letošním roce nevyskytovaly tak extrémní teploty, ale i srpen přinesl letos velmi málo srážek a tyto měly převážně konvekční charakter. Období vyšších teplot a suché období byly v letošním roce o poznání delší a suché epizody byly nejen v létě (ale již ve druhé polovině jara) delší a významnější.

Tento text se zpracovanými daty je srovnáním posledních extrémně suchých letních sezón a zároveň předběžným shrnutím léta 2018. Srovnává zejména letošní sucho s tím posledně velmi významným z roku 2015. Ani s koncem léta sucho v ČR letos neskončilo, což je možno říci i o suchu v roce 2015. Zpracovaná data byla změřena na naší stanici ve středním Polabí (viz úvodní informace tohoto článku).

Zájemci mohou data dále využít a též poskytnout jinému. Pokud je bude chtít kdokoli publikovat veřejně, je nutné uvedení autora (například ve tvarech „zdroj dat: Meteo Aktuality, zdroj dat: http://www.pocasimeteoaktuality.wordpress.com“. Děkujeme za ctění autorství i za případný zájem nejen o tuto statistiku. Projekt MA.

1 komentář: „Teplotní a srážkový průběh léta 2015 a 2018 ve středním Polabí

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s