Klimatologie

Základní stránka vědního oboru klimatologie přináší nejdůležitější informace v podobě popisu oboru a objasnění základních pojmů v něm používaných. Na dalších stránkách je věnována větší pozornost jednotlivým tématům a dalším souvisejícím záležitostem.

Témata stránky: Klimatologie jako věda, základní klimatologické pojmy.


OBOR KLIMATOLOGIE

Klimatologie je věda, která se zabývá historickým vývojem klimatu, klimatem současným, jeho změnami a předpokládaným vývojem klimatu na daných územích. V klimatologii jsou shromažďovány údaje klimatických prvků z měřících stanic a tím jsou tvořeny tzv. klimatologické řady, například klimatologická teplotní řada. Čím déle je daný prvek na konkrétní stanici měřen, tím delší má v daném místě klimatologickou řadu. Klimatologie velmi úzce souvisí s vědními obory meteorologií, hydrologií, fenologií či agronomií a lesním či vodním hospodářstvím, ale i s dalšími.

V klimatologii existuje řada různých pojmů, základní z nich budou níže objasněny jako základní informace o tomto vědním oboru. Historická klimatologie, zvaná odborně paleoklimatologie, je velmi důležitou disciplínou této vědy. Historie klimatu je důležitá pro pochopení jeho současných a zejména nastupujících změn a to zejména v současné době, kdy se současné lidstvo musí připravit na poměrně významnou změnu klimatu na Zemi.

Za základní klimatologické prvky považujeme stejně jako v meteorologii teplotu vzduchu a atmosférické srážky. V klimatologii mají své uplatnění průměrné hodnoty těch veličin, ale důležité jsou pro zmapování klimatu dané oblasti i extrémní hodnoty prvků a to maximální či případně minimální hodnoty. Z průměrných hodnot teplot a srážek za dané třicetileté období se vychází a toto období je bráno jako dlouhodobý normál dané oblasti. Světová meteorologická organizace (WMO) doporučuje přepočítávat dlouhodobé průměry každých deset let a aktualizovat tak hodnoty dlouhodobého normálu. Dříve se vycházelo z období let 1961 až 1990, dnes platí nový dlouhodobý normál za období let 1981 až 2010. Podobně jsou odvozovány i extrémní údaje. Důležité jsou také minimální a maximální teplotní rekordy pro dané stanice na daném územním celku, zpravidla jednotlivých států, kde provozuje staniční síť určitá meteorologická organizace či jinými slovy služba. Platí vždy, že čím delší má daná stanice klimatologickou řadu teplot i srážek, tím větší mají údaje vypovídací hodnotu a případné překročení rekordů v daném roce tak více ukazuje na extremitu průběhu počasí a klimatického prvku v takovém roce.

Základní klimatologické pojmy:

Klimatické období – je obdobím tří měsíců v roce. Rozlišujeme čtyři období, shodně jako čtyři roční období. Období zimní (počátek 1.12. a konec 28., resp. 29.2.), období jarní (počátek 1.3. a konec 31.5.), období letní (počátek 1.6. a konec 31.8.) a období podzimní (počátek 1.9. a konec 30.11.).

Klimatogram – je předpovědní graf převládajícího vývoje základních klimatických prvků pro danou oblast během roku.

Klima – nebo též podnebí je převažující stav povětrnostní situace (počasí) v dané oblasti za určitý čas (zpravidla během roku, nebo v jednotlivých obdobích roku).

Klimatický systém – jde o různé prvky klimatu Země, které se navzájem ovlivňují a jsou v neustálém pohybu, neustále se vyvíjejí a tedy mění.

Skleníkový efekt – je situace, kdy hromadící se skleníkové plyny v atmosféře působí jako zádržná vrstva pro jinak volně unikající teplo a daná planeta se tím otepluje.

Skleníkový plyn – je plyn, který zabraňuje úniku tepla z planety do kosmického prostoru a tvoří tzv. skleníkový efekt (viz výše). Nejúčinnějšími skleníkovými plyny jsou vodní pára, metan a oxid uhličitý.

Změna klimatu – je významnější odchylka základních klimatických prvků od ustáleného dlouhotrvajícího režimu klimatu v dané oblasti nebo na celé Zemi.

Globální oteplování – je změna klimatu, během níž dochází k soustavnému oteplování planety. S tímto klimatickým trendem se potýkáme v současné době. Jde o běžný výkyv klimatu Země, avšak tento je pravděpodobně umocněn antropogenními vlivy lidské činnosti poslední doby.

El Niňo – teplá fáze ENSO, projevující se zejména v oblasti pobřeží Austrálie a Jižní Ameriky.

La Niňa – studená fáze ENSO, projevující se zejména v oblasti pobřeží Austrálie a Jižní Ameriky.

K pojmům El Niňo a La Niňa blíže stránka Specifické cirkulace (viz toto rozbalovací menu).

Další stránky této sekce

  • Klimatická data
  • Historie klimatu
  • Globální oteplování
  • Podnebí Světa
  • Specifické cirkulace

Reference

Použitá a doporučená literatura:

JERMÁŘ, M. Globální změna. Cesta ze světového chaosu do budoucnosti. Praha: Aula, 2011

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Vodstvo a podnebí v České Republice. Praha: Consult, 2009